• Historie Noordpool-U.F.C. Periode 1913-1946

 • HISTORIE
  We nemen jullie even mee terug in de tijd; De Historie van onze vereniging.

  Waarom de naam NOORDPOOL?
  Omdat het in Uithuizen zo koud is? Wel ligt Uithuizen aan de Noordgrens van Groningen, bij het Groninger Wad, maar de naam houdt allerminst verband met enig klimatologisch begrip. Neen, op voorstel van twee van de medeoprichters Jacob en Harm Frans besloot men hun club te noemen naar een van de boerderijen van Douwe Huizinga Bruins, alwaar zij werkten. Deze naam zegt ons, als voetballer van heden, niets maar ouderen, en vooral noorderlingen, kenden Huizinga Bruins als hun vertegenwoordiger in de toen geheten "Nederlandsche Elftalcommissie". Verder heeft hij veel gedaan voor de verbreiding van de voetbalsport in Groningen.

 • Oprichting

  De vv Noordpool-U.F.C. is opgericht op 29 maart 1922 en was een fusievereniging ontstaan uit de verenigingen U.F.C. en Noordpool. Het is U.F.C. geweest, opgericht 24 Augustus 1913, dat de eerste stoot gaf voor de beoefening van de inmiddels zeer populair geworden voetbalsport. In het bestuur hadden destijds zitting : H.H.Kimm voorzitter; J.Kiel secretaris; J.Tuzee penningmeester en O.J.Dob Commissaris van het Materiaal. Verder is er over de vereniging U.F.C. erg weinig meer bekend.

 • Oprichtingsvergadering NOORDPOOL op 29 Juli 1918

  In het jaar 1918 namen enkele arbeidersjongens het initiatief om een voetbalclub op te richten. Niet om het plaatselijke U.F.C. concurrentie aan te doen, integendeel: de redenen waren van geheel andere aard en alleszins verklaarbaar. De vereniging U.F.C. stelde geen prijs op het lidmaatschap van deze jongens. Men moest volgens het reglement, 2/3 van de uitgebrachte stemmen op zich verenigen om tot de club toegelaten te worden en daar kwamen de meesten niet aan toe. Daarom was men genoodzaakt zelf een vereniging op te richten. Er werd een vergadering gehouden in café Bos (R.Sleumer) en deze had tot resultaat dat de vereniging Noordpool werd opgericht. Het eerste bestuur bestond uit: F.Schuitema voorzitter, H.v.d.Molen secretaris, K.v.d.Molen penningmeester. Als leden traden toe, Sikke en Jacob Bisschop, R.Bultema, G.Bonnema, F.Visser en J.Flikkema.
  Er werd aanvankelijk enkele jaren gespeeld op een stukje klaverland aan de Middendijk, dat van de heer L.Smit werd gehuurd. Enkele jaren later werd gespeeld aan de westkant van de Laanweg, op een stuk land van dhr. S.R.Jeltsema. In 1920 werd er (noodgedwongen) opnieuw een veld gevonden aan de Lageweg, aan de Oostkant van café Swijghuizen, welke zich uitstekend leende voor de beoefening van de voetbalsport. Inmiddels had de vereniging zich ook laten inschrijven bij de G.V.B. (Groninger Voetbal Bond).
  Noordpool kwam al meer en meer opzetten en de veelvuldige duels tussen Noordpool en U.F.C. werden zeer attractief genoemd. Zelfs de Ommelander Courant (uitgever W.Bierma) was zeer geïnteresseerd voor deze ontmoetingen. Dit blad stelde destijds een bedrag van ƒ 10,00 beschikbaar voor degene die de juiste uitslag van de wedstrijd Noordpool tegen U.F.C. voorspelde.
  Zowel Noordpool al U.F.C. speelden in competitieverband en reisden per fiets naar o.a. Appingedam, Bedum en Delfzijl.

 • Een krantenknipsel met een foto plm 1917

 • NOORDPOOL KAMPIOEN IN 1921-1922

 • V.l.n.r.: S. Bisschop, H. v.d. Molen, J. Bisschop, F. Schuitema, F. Visser, H. de Pater, K. v.d. Molen, J. Frans, J. Flikkema, E. Zwart en J. Schuitema.

 • V.l.n.r.: J. Fikkema, F. Visser, H. v.d. Molen, S. Bisschop, F. Schuitema, H. de Pater, E. Zwart, J. Frans, ?, J. Bisschop en ?
 • Fusie 29 maart 1922

  Het was de heer J. van Dingen, destijds voorzitter van U.F.C., die contact opnam met C.Bisschop inzake het samengaan met NOORDPOOL. Zij hadden afgesproken zich zo spoedig mogelijk met de overige bestuursleden in verbinding te stellen en hun visie met kracht te verdedigen. Veel bezwaren waren er niet en beide verenigingen gingen akkoord met het voorstel tot het aangaan van een fusie.

  Op 29 maart 1922 werd ten huize van E.Kiel (Hotel J.G. in ’t Holt, nu Hotel Het Gemeentehuis) de fusie een feit en op voorstel van de heer van Dingen werd de naam vv NOORDPOOL-U.F.C. gekozen.
  Een nieuw bestuur werd gekozen en hierin namen zitting : J. van Dingen voorzitter, F.Visser secretaris en M.J. Gerritsen penningmeester.

  Uitstekende prestatie na de fusie
  Eén van de eerste wedstrijden die de gecombineerden speelden was tegen Usquert. Met dubbele cijfers (11-0) werd gewonnen. Ook in de drie daaropvolgende jaren, 1923, 1924 en 1925 bleek op ondubbelzinnige wijze, dat de fusie vruchten had opgeleverd.

 • Toetreding tot de N.V.B.

  Nadat het eerste elftal van Noordpool-U.F.C. in het tweede jaar na de fusie, in het seizoen 1924-1925 kampioen was geworden van de 1e Klasse van de G.V.B. ging men over naar de landelijke bond (N.V.B.). Ingedeeld in de 3e Klasse, werd in het daarop volgend seizoen een tweede plaats bereikt. Appingedam werd kampioen. Wegens financiële moeilijkheden moest Noordpool-U.F.C. zich in het seizoen uit de N.V.B. terugtrekken, doch een jaar later kwam het weer terug. Het jaar, waarin de N.V.B. het predicaat “Koninklijke” ontving (K.N.V.B.).
  Tot en met het seizoen 1938-1939, een jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog speelde Noordpool met wisselende successen in de 3e Klasse van de competitie. Bijna was in het seizoen 1930- 1931 het kampioenschap een feit geweest.

  Het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog.

  Het behoeft geen betoog dat de moeilijkheden in 1940 groot waren bij de afwerking van de competitie.
  De KNVB-leiding had besloten een normale competitie te spelen en legde het advies van het afdelingsbestuur naast zich neer. Dit advies hield in; een noodcompetitie. Een Noordpool-communiqué: “Het is begrijpelijk, dat clubs als Noordpool deze nieuw geschapen toestand onder ogen moet zien.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Uit de jaren 1922 - 1946:

  1922-1923
  Besloten werd met twee elftallen in de Bond te gaan spelen. Er zou twee keer per week in de avonduren worden geoefend.

  1924-1925
  Besloten werd de finales van de bekerwedstrijden op te luisteren met medewerking van het muziekkorps “Cresendo”, kosten ƒ 15,00

  1926-1927
  Ter vergadering werd besloten dat de leden ‘s zomers de gelegenheid kregen tot het beoefenen van de “lichte atletiek”.

 • 1931-1932
  Bij het punt rondvraag aangekomen, vraagt F.Langeland het woord. Hij vraagt of het mogelijk is om op een vrije middag te kunnen oefenen op het terrein. De vraag werd gesteld omdat het n.l. al eens was gebeurd, dat door de politie het betreden van het terrein in de week werd verboden.
  Het 10-jarig bestaan staat voor de deur. Viering hiervan brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Er wordt voorgesteld een verloting te houden. De voorzitter is echter enigszins huiverachtig om een verzoek in te dienen bij het college van B&W tot het houden van een verloting.

  1932-1933
  We zitten midden in de crisisjaren. Grote werkloosheid, en dat drukt ook een zijn stempel op de voetbalvereniging. Er zijn wel meer leden aan te trekken, maar de contributie is voor velen veel te hoog. Daarnaast moet er nog kleding en schoeisel worden aangeschaft.

  1933-1934
  De voorzitter moet constateren, dat men met 3 elftallen nog niet veel succes heeft geboekt. Besproken wordt ook het aantrekken van een trainer. Woltersum en Winsum hebben er al een. De kosten zijn zeer hoog. De kas kan dit niet trekken. Er is n.l. een batig saldo van ƒ 9,01, terwijl er nog veel betalingen moeten worden gedaan.
  Bij oefenwedstrijden schitteren de 1e elftal spelers door afwezigheid. De meeste kracht gaat uit van oudere leden. De jonge leden moeten aangespoord worden hun best te doen.

  1934-1935
  Het aantrekken van een trainer wordt weer aan de orde gesteld. Ook nu kan die niet uit de kas worden betaald. Door de leden zal wekelijks ƒ 0,05 worden betaald.

 • Foto van een donateur elftal uit de jaren 1926-1927

 • 1937-1938
  Het aspirantenvoetbal komt ter sprake. De heer J.Kuis ziet er wel wat in om jongens van de Openbare School en de Katholieke School 1 keer per week onder leiding te laten voetballen. Kennelijk zag men toen al de betekenis van het spreekwoord: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, al in.

  1938-1939
  Alle renteloze voorschotten uit 1929 waren nu afgelost.
  Het financieel verslag :
  Inkomsten: ƒ 1440,16
  Uitgaven: ƒ 1193,48
  Saldo: ƒ 246,68
  De training was een punt wat in die tijd ook al speelde. Er was zelfs een lid dat voorstelde hieraan een attractie te verbinden. Men vond dat kennelijk een goed voorstel, want er werd besloten om over te gaan tot het uitreiken van bonnetjes, die op de jaarvergadering recht geven om mee te dingen naar twee paar voetbalschoenen.

 • 1940-1941
  De voorzitter maant de leden tot spoed met het oog op de verduistering.

  1942-1943
  Het lid E.Zelvius vraagt of het niet mogelijk is om het afval (mest) van de beesten, vóór aanvang van de training te verwijderen. Het bestuur zal zich in verbinding stellen met de eigenaar.
  De vereniging bestond 20 jaar. Het was oorlogstijd, maar toch werd besloten dit 20-jarig bestaan op enigszins feestelijke wijze te vieren. Ook al omdat in dat jaar het afdelingskampioenschap werd behaald.

  1944-1945
  In dit jaar werd het eerste elftal ongeslagen kampioen in de 3e Klasse van de KNVB. De promotie naar de 2e klasse werd echter niet gehaald.

  1945-1946
  In de eerste vergadering in vredestijd werden de leden herdacht die de oorlog niet overleefd hebben. De trainer, de heer Meulema uit Groningen was wel weer bereid om de training te verzorgen, maar “zijn banden vormen een groot beletsel” zo staat letterlijk in de notulen. Maar men had goede hoop dat het nog lukte.

 • Achterste rij v.l.n.r.: Johan Detmers, Jan Knol, Dirk Bakker, Henk Bos en Henny van Dam.
  Middelste rij v.l.n.r.: Kobus Bakker, Kees Hekkema en Willem Bos.
  Voorste rij v.l.n.r.: Reinier de Rouw, Lucas Knol en Daan Dost.